Krzysztof Żukowski (2009)
Edmonton swimming pool.
City of Edmonton, Alberta.
Public Art competition enrty.
Wall-mounted artwork;
Materials: stainless steel, epoxy resins.