Krzysztof Żukowski (2007)
Manhole cover for Toronto.
Competition entry (Proposal #1).