Krzysztof Żukowski (2013)
Umbrella. Four-corner umbrella (4 proposals).